Madum Sø
 

Tvepibet Lobelia

 

Madum Sø

 
<- Tilbage
 

Madum Sø Himmerlands er største sø. Søen dækker et areal på 204 ha. Det dybeste sted befinder sig blot 7,5 meter under overfladen, så det er ikke nogen dyb sø. Søen er formentlig opstået som et dødishul. En stor klump is, efter sidste istid, er blevet efterladt under et lag morænegrus og sand. I takt med isklumpens afsmeltning er gruslaget sunket sammen og har dannet en lavning i området.
Vandet i Madum Sø er meget klart. Søvandet er surt og næringsfattigt, men til gengæld er her ingen humusstoffer, til at farve vandet brunt, som du kan se vest på i Store Økssø.
Søen er en såkaldt lobeliasø - opkaldt efter planten Tvepibet Lobelia, der stiller helt specielle krav til vandkvaliteten. Foruden Lobelia findes fine bestande af Strandbo og Brasenføde. Desværre er der de seneste år fremkommet tegn på at søen modtager næringsstoffer udefra. Både luftbåren tilførsel af kvælstof og den mere direkte påvirkning af sommerens hundredvis af badegæster er oplagte syndere. Et tydeligt tegn på denne forurening ses sidst på sommeren i form af algeopblomstring, ligesom bræmmerne med Tagrør er blevet større de seneste år.
Søen har et rigt liv af vandinsekter. Du kan finde Skøjteløber, Hvirvler, Rygsvømmer, Bugsvømmer, Vandkalv samt forskellige larver af Guldsmede, Slørvinger og Vårfluer.


Søen er en betydningsfuld fuglelokalitet, der udgør en vigtig rasteplads for Hvinand, Troldand samt i mindre omfang Gråand. Forår og efterår gæstes søen af Fiskeørnen, der under sit træk tager en pause og fouragerer på søens bestand af Gedde og Aborre.
Som ynglefuglelokalitet er søen ikke af stor betydning. Toppet Lappedykker, Knopsvane og Blishøne er regelmæssigt ynglende.
I dag omkranses den forhenværende hedesø af skov. Mod nordøst udgør skoven dog kun et smalt bælte. Nærmest søen er skoven varieret med Fyr, El og naturligvis Birk som de dominerende træer. I skoven træffes alle de almindeligste småfugle med tilknytning til skov foruden Musvåge, Duehøg, Spurvehøg, Skovhornugle, Natugle, Sortspætte, Grønspætte og Ravn.
I vintermånederne kommer der spændende gæster nordfra. Sangsvanernes trompeteren ude fra den tilfrosne sø, en morgen med rimtåge, er en uforglemmelig naturoplevelse. Er der våger i isen kan der ligge andefugle i tusindvis blandt andet Stor og Lille Skallesluger.
 
Madum Sø og de omgivende arealer ejes af hhv. Lindenborg Gods og Willestrup Gods. Der er offentlig adgang, og det er muligt at gå rundt om søen på en markeret rute. Alt offentligt fiskeri og al offentlig sejlads på søen er forbudt.
Ved søens østlige bred findes en stor P-plads. Herfra er der, foruden fint udblik over søen, mulighed for at følge en markeret rute til og rundt om Langmosen - en stor, gammel og meget velbevaret højmose i skoven mod øst.
 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info